HINDUISM AND SANATAN DHARMA

Hinduism,Cosmos ,Sanatan Dharma.Ancient Hinduism science.

Jews were Hindus- Shiva Lingam in World

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRAHAM ~ THE JEWISH PATRIACH  REACHED EGYPT FROM MATHURA ?
AND BUILT THE SHIVA LINGAM ,BEING A A LINGAYAT , AND KICKED OUT OF THE HINDU FOLD DUE TO DISSENT WITH SHAKTI WORSHIPPERS AND FORCED IN EXILE …. AND NAMED HIS NEW RESIDENCE IN EGYPT AS … MATHURA ~ NOW CALLED “AL MATAREA” – OUTSIDE CAIRO.

This is not coincidence if you connect dots.

REMEMBER The ABRAHAIMAIC worshippers JEWS , then CHRISTIANS and lately MUSLIMS are so selectively hatred for women.

Historical evidence can be known after long study but in short kindly consider this…. In his History of the Jews, the Jewish scholar and theologian Flavius Josephus (37 – 100 A.D.), wrote that the Greek philosopher Aristotle had said: “…These Jews are derived from the Indian philosophers; they are named by the Indians Calani.” (Book I:22.)

A strong point for a common Brahmin-Jewish origin is the fact that both communities have been endogamous priests from the earliest times of their recorded history. It may also be observed in this respect that the Hebrews, as well as their Indian counterparts, Brahmins, consider themselves as the “Chosen People of God”. The Hebrews started their career in history as a “Kingdom of Priests” (Exodus/19/6). Likewise, the Brahmins have also been a “Community of Priests” since the dawn of their history.

The cult of Brahm (Hinduism) may have been carried to the Middle and Near East by several different Indian groups About 1900 BC, after a severe rainfall and earthquake tore Northern India apart, ever changing the courses of the Indus and Saraswathi rivers.Also there is mention of their king being killed due to intercinine wars and they were forced to migrate.
The classical geographer Strabo tells us just how nearly complete the abandonment of Northwestern India was. “Aristobolus says that when he was sent upon a certain mission in India, he saw a country of more than a thousand cities, together with villages, that had been deserted because the Indus had abandoned its proper bed.” (Strabo’s Geography, XV.I.19.)

Clearchus of Soli wrote, “The Jews descend from the philosophers of India. The philosophers are called in India Calanians and in Syria Jews. The name of their capital is very difficult to pronounce. It is called ‘Jerusalem.'”

“Megasthenes, who was sent to India by Seleucus Nicator, about three hundred years before Christ, and whose accounts from new inquiries are every day acquiring additional credit, says that the Jews ‘were an Indian tribe or sect called Kalani…'”
(Anacalypsis, by Godfrey Higgins, Vol. I; p. 400.)

Martin Haug, Ph.D., wrote in The Sacred Language, Writings, and Religions of the Parsis, “The Magi are said to have called their religion Kesh-î-Ibrahim.They traced their religious books to Abraham, who was believed to have brought them from heaven.” (p. 16.)

There are certain striking similarities between the Hindu god Brahma and his consort Saraisvati, and the Jewish Abraham and Sarai, that are more than mere coincidences. Although in all of India there is only one temple dedicated to Brahma, this cult is the third largest Hindu sect.

indiadivine

old-europe-were-hindus-shivlinga-found-in-Vatican

Rayvi Kumar Article

 

5 comments on “Jews were Hindus- Shiva Lingam in World

 1. Reblogged this on Voice of world.

  Like

 2. Pingback: Jews were Hindus- Shiva Lingam in World – GLOBAL HINDUISM

 3. nguyễn thị thủy
  August 30, 2017

  Chúng tôi là những người dân và Phật Tử khắp nơi các tỉnh trong nước và ngoài nước, quá bức xúc với Tịnh Xá Hương Thiền ở thôn Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỷ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Do tên đội lốp nhà sư là: Nguyễn Đình Mạnh sn:02.04.1940. pháp danh : giác thiền.
  Hiện trạng tên đội lốp nhà sư nầy khoe là tịnh xá hương thiền giá tới 5 tỷ để gạt các tăng ni, hoặc dân vào để di chúc lại với tiền thiếu nợ là 100 triệu, với xây tháp cho hắn là 500 triệu, những giấy tờ của hắn viết đều có mộc của tịnh xá, và chử ký của những người quen của hắn ký, hắn nói do Hòa Thượng Giác Cầu và Hòa Thượng Chùa Huệ Minh hướng dẫn. chúng tôi nghĩ đây của riêng hắn chứ không có ai hướng dẫn cho hắn như vậy. những thời gian qua hắn đã lừa nhiều tăng vào ở để cướp tiền , khi hắn nhận được ít tiền đưa trước, hắn làm đủ mọi cách chướng ngại để các vị tăng ở không được phải tự bỏ đi sẻ mất tiền. thủ đoạn nầy hắn nói do hắn học Phật, do các tiền bói khất sỉ truyền lại. khách tới Tịnh Xá thăm viếng hay tăng ni ở Tịnh Xá nấu ăn hay pha trà, đều bị hắn phun nước bọt ( nước miếng ) vào quậy lên, để mọi người ăn đều nghe lời hắn nói. Tăng ở Tịnh Xá đi cúng thì hắn ở nhà thay đổi các ổ khóa làm cho những vị Tăng không vào được, chừng nào có tiền thêm mới cho vào, hắn giao quyền cho người ta lấy tiền rồi mà khi khách đến cúng dường thì hắn kêu cống nạp cho hắn hết. những đồ cúng và tiền hắn đem về dòng họ của hắn ở Hội An, những đồ cúng đi cúng lại được nhiều lần , khi những tăng bức xúc đến đòi tiền thì hắn trốn không mở cửa, hắn gọi công an khu vực đến, vậy những hành động nầy của Nhà Phật dạy ra hay sao? Của phái khất sỉ dạy ra như vậy sao? Chúng tôi kính mong nhà Phật có biện pháp với tên đội lốp nhà sư nầy. giải quyết trã nợ cho các Tăng đã bị hắn lừa. nay đã có người kế thừa Tịnh Xá Hương Thiền, có tiền xây tháp, xây hàng rào, tu bổ Tịnh Xá rình rang. Vậy mà một nơi gọi là Tôn Giáo nhà Phật lại dung chứa những người lừa đảo như vậy sao? Trước kia hắn có yêu cô tên Hương, trong lúc yêu cô Hương , hắn còn lăng nhăng nhiều cô gái khác, bia ôm lung tung, nên cô Hương tự tử chết, nên hắn hối hận đặt tên tịnh xá là Hương Thiền, Hắn tên Giác Thiền. tới bây giờ tuy già nhưng còn ráng quơ quàu từ già đến trẻ, làm những chuyện bỉ ổi trong cửa thiền môn, đã từng úp mặt vào lồn phụ nữ,
  Cầu xin cho sự cúng dường nầy
  Đến với đức Như Lai xin Phật chứng minh
  Cầu xin cho sự cúng dường nầy
  Đến với chư Bồ Tát xin chư Tăng chứng minh
  Cầu xin cho sự cúng dường nầy
  Đến Chư Phật Pháp Tăng xin Tam Bảo chứng minh
  vậy mà GHPGVN cũng dung túng cho tên nguyễn đình mạnh nầy. nền Phật Giáo suy đồi….nếu ai không tin, về thôn vạn hạnh hỏi lại các tăng ni ở các chùa sẽ hiểu tên đội lốp nhà sư nầy trúng sai….tôi mong rằng GHPGVN và chính quyền VN có biện pháp bài trừ lũ ác dâm tăng nầy…

  Like

  • Sanatan Dharm and Hinduism
   August 30, 2017

   This is google translation from Vietnamese to English in future I expect all to comment in English.

   ENGLISH
   We are the people and Buddhists everywhere in the country and abroad, too urgent with Tinh Xa Huong Thien village in Van Hanh village, Phu My town, Tan Thanh district, Ba Ria Vung Tau. By the name of the monk tire team is: Nguyen Dinh Manh sn: 02.04.1940. Legal name: the sense of meditation.
   The status of this monk tire show boasted a meditation retreat of up to five billion dollars to set the monks and nuns, or the people to leave with a debt of 100 million, to build his tower of 500 million, the paper His notes were carved from the monastery, and the signatures of his acquaintances were signed, he said by the Venerable Master and the Venerable Hue Minh. We think this is his own, but there is no one to guide him like that. Over time, he cheated more and more to rob the money, when he received a little money in advance, he made all kinds of obstacles so that the monks are not to go away to lose money. This trumpet he speaks because he studied the Buddha, due to the divination money slander. Visitors to the Xa Xa visit or monks at the Xa Xa cook or make tea, he was spit spray spit up, so that everyone eat hear his words. The monks at Sanghua worshiped him at home and changed the locks so that the monks could not enter them, as long as the new money was given, he gave the money to the people. Pay tribute to him all. The donations and money he brought back to his family in Hoi An, the donated goods are many times, when the urgent to ask for money, he hid open the door, he called the police area, so These actions of the Buddha taught? The sect teaches so? We would like the Buddha to take measures with the name of the monk tire team. Solve debts for the monks who have been cheated. Nowadays, there is a man who inherits Tinh Xa Huong Meditation, has money to build towers, build fences, renovate Pure Land. Yet a place called Buddhist religion contains such scammers? In the past, he fell in love with her name Huong, while he loved her, he also promiscuous many other girls, beer hugging around, so Huong suicide died, so he regret naming the Vihara is Huong Meditation, His name Zen Meditation. Up to now, though old, but still trying to make oysters from old age to young, doing infamous things in the entrance to meditation, once face down into the cunt of women,
   May this offer
   Come to the Tathagata Buddha to prove
   May this offer
   Come to the Bodhisattvas for monks to prove
   May this offer
   To the Buddhas of France increase the three Jewels prove
   UBCV also tolerate this strong family. Buddhism decadent … if anyone does not believe, about the village of the happily asked the monks and nuns in the pagoda will understand the name of the tire team monk won the wrong .

   Like

 4. Vinny Bhakta
  August 30, 2019

  note guru shukraacharya who took indradevs daughter and indraloka was collapsing, Friday is named after this guru as in Indian languages shukra means Friday, so its mohammed day, is he linked to Muhammed or Abraham but only that names have changed into Arabic or other

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

I'm just starting out; leave me a comment or a like :)

Follow HINDUISM AND SANATAN DHARMA on WordPress.com

Follow me on Twitter

type="text/javascript" data-cfasync="false" /*/* */
%d bloggers like this: